1.1.2005

Příprava kázání, část 1: Duchovní příprava

Všeobecná příprava kazatele zahrnuje jeho ducha a jeho mysl, a to v uvedeném pořadí. Je bezcenné být intelektuálně vybaven pro kázání, když nejsme připraveni duchovně. Stejně tak, i když ne docela, je hrubě nežádoucí být duchovně zdravý a přesto intelektuálně neplodný.

Příprava kázání, část 1: Duchovní příprava
Učitelé mají zvláštní zodpovědnost, která náleží jen jim samotným, a tou je vykládat Písmo tak, aby zde vždy mohlo být dobré a zdravé porozumění Písmu a aby mělo vždy sílu a bylo v církvi neměnné, takže se nebudou moci šířit hereze a klamné názory, ale víra bude  všechno  pevně a s jistotou zastřešovat.

Jan Kalvín

Člověk, který zachází se slovem pravdy správně, ten ho nemění, nebrání mu, nekomolí a nepřekrucuje ho, ani ho nepoužívá se špatnými úmysly. Naopak, s modlitbou vykládá Písmo ve světle Písma. Odvážně a přece s láskou aplikuje jeho slavný smysl na konkrétní podmínky a okolnosti a to vše pro slávu Boží, obrácení hříšníků a poučení věřících.

William Hendriksen

Jeden z prvních a nejdůležitějších úkolů kazatele evangelia je zkoumání pravdy. Zklame-li v tomto, zklame ve všem. A pravda, pravda evangelia je velice zvláštní. Není výsledkem chladné a bezcitné spekulace. Není objevena pouhou silou intelektu. Vysmívá se pýše filosofů. Ale mírné, pokorné a poddané mysli upřímných křesťanů spontánně odhaluje své kouzlo a ukazuje své poklady. Hlavní potřebou, nejdůležitějším požadavkem pro objevování pravdy evangelia je jedním slovem opravdovost.

Daniel Dana

Příprava kázání

[Člověk], který je povolán Bohem, aby kázal, musí své povolání uvést do praxe. Aby to mohl udělat, potřebuje jak všeobecnou, tak zvláštní přípravu na kázání. Všeobecná příprava zahrnuje všechno, co ho uvede do správného duchovního a intelektuálního stavu vhodného pro kázání. Předmětem zvláštní přípravy je to, co se týká konkrétního kázání nebo série kázání.

Všeobecná příprava

Všeobecná příprava kazatele zahrnuje jeho ducha a jeho mysl, a to v uvedeném pořadí. Je bezcenné být intelektuálně vybaven pro kázání, když nejsme připraveni duchovně. Stejně tak, i když ne docela, je hrubě nežádoucí být duchovně zdravý a přesto intelektuálně neplodný.

1. Duchovní příprava

Když Pavel promlouval k Efezským starším, přikázal jim: „Dávejte pozor na sebe i na celé stádo“ (Skutky 20:28). Pořadí je zde důležité. Péče o ostatní duše závisí na péči, kterou kazatel věnuje své vlastní duši. Ten, kdo chce učit ostatní, musí nejprve učit sám sebe. Ten, kdo šíří světlo, musí nejprve to světlo mít. Kdokoli by přiváděl jiné do blízkosti Boží, musí sám být Bohu blízko.

Pavel píše Timoteovi ve stejném duchu: „Dávej pozor na své jednání i na své učení.“ (1. Timoteovi 4:16). Kdo jsem je dokonce mnohem důležitější, než co učím. Učení musí být zdravé, ale stejně tak kazatel. Jak  žalostně zní varování, aby lidé pouze poslouchali to, co člověk říká, ale nenásledovali jeho skutky! (Matouš 23:3).

Příprava muže pro kazatelnu začíná s jeho vlastním duchovním životem. V základě se od ostatních mužů a žen neodlišuje. Jeho duchovní život je udržován čtením Bible a modlitbou. Je smutné, když slyším, jak někteří muži tvrdí, že mohou tyto věci bezpečně zanedbávat. Výdyť jako kazatelé stráví při těchto aktivitách dost času v rámci své práce. Modlitba a studium Bible, jež je součástí služby kazatelů, nenaplní potřebu soukromé modlitby a studia.

Velcí muži Boží, mimořádní za kazatelnou, to potvrzují. C. H. Spurgeon věnoval kapitolu z knihy, jejíž obsahem byly přednášky pro studenty teologie, tématu „Kazatelova soukromá modlitba“. Tuto kapitolu začal tím, co považoval za samozřejmou pravdu: „Kazatel nade vše ostatní vyniká především tím, že je mužem modlitby. Modlí se jako ostatní křesťané, jinak by to byl pokrytec. Modlí se více než ostatní křesťané, jinak by nebyl schopen zastávat službu, kterou na sebe vzal.“1

Kazatelův modlitební život nemůže být odbytý, aby připomínal jen skládání poklon myšlence modlitby. Jak poznamenal Dr. Lloyd-Jones: „Modlitba je pro život kazatele veledůležitá ... Modlitba by během dne neměla ustávat ... Buďte vždy v procesu modlitby. Když jdete po ulici nebo když jste ve své pracovně, obracejte se často v modlitbě k Bohu ... Vždy reagujte na každý impuls k modlitbě ... Duchovní, kazatel musí být především mužem modlitby.“2

Další důležitou součástí kazatelova života je vedle modlitby čtení Bible. Takové čtení by mělo být systematické a sloužit pro dobro kazatelovy duše. Používat Bibli pouze jako nástroj pro přípravu kázání je hrubou chybou. Kazatel svou Bibli potřebuje nejprve jako křesťan, a teprve potom jako kazatel.

Čtení a modlitba, jež slouží k mému duchovnímu užitku, naslouchání Bohu skrze jeho Slovo a promlouvání k Bohu v modlitbě, jsou životně důležité prvky správné přípravy pro kazatelnu. Kazatel z toho nemá užitek jen sám pro sebe, ale pokračuje, aby z toho měli užitek i ostatní. Selhání při dodržování „ztišení“ je velkou tragédií nejen pro samotné kazatele, ale i pro jejich posluchače. Kazatelův duchovní úpadek se stane předzvěstí jejich duchovního hladu.

Jak můžete nejlépe využít tento zdroj?

  1. Požádejte Ducha Svatého, aby vám dal moudrost a vhled, co z tohoto zdroje použít nebo aplikovat a jak. Pak to proveďte.
  2. Sdílejte tento zdroj s ostatními, o kterých si myslíte, že je toto povzbudí a vybaví.
  3. Přečtěte si tento zdroj s někým — partnerem, kamarády, týmem, dobrovolníky, studenty, rodiči, pastorem — a diskutujte o tom.
  4. Použijte tento zdroj k přípravě jednoho nebo více zamyšlení, kázání, seminářů, workshopů nebo lekce pro skupinku vaší mládeže nebo církve.
Pokračování příště...

Původně zveřejněno zde.

Photo by Ben White on Unsplash

Doporučené čtení

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje