Život utvářený tím příběhem (ENG)

The Story-Formed Way

(Český překlad od DeepL pod anglickým obsahem)

ENGAGE IN CONVERSATION WITH THE BASICS OF THE GOSPEL THROUGH STORY

Leading Believers and Providing Foundations

The Story-Formed Way is a 10-week version of the Story of God and was designed both to lead people through the basics of the Gospel and provide a foundational structure for the key doctrines of Christianity. If you are taking a mixed group of believers and unbelievers through it, you will better establish the believers in the foundations and show them how to have Gospel-conversations with unbelievers. At the same time, the unbelievers are exposed to the Gospel and will learn how to share it themselves once they come to faith.

The other bonus of this activity is that it provides a variety of stories through which to see the redemptive work of God, thus giving the believer many different forms to engage in Gospel-conversation. For example, when dealing with someone struggling with financial provision, one could share the story of God feeding the Israelites in the wilderness and ultimately pointing to how Jesus is the bread of life that most deeply satisfies.

Then go on to show that if God would give us His very best to meet our deep spiritual hunger, why wouldn’t He also give us everything else we need. The more Biblical stories we know, the more versatile we become in engaging in Gospel-conversations. Authored by Soma Family of Churches

Training Guide is included with the resource download.

The Story Formed Way ZIP file that you download includes PDF and DOCX file-types.

DOWNLOAD ZIP

DOWNLOAD PDF

By clicking “Download” you have read and agree to the Creative Commons license and Terms of Use.

© 2017 Saturate. The Saturate Story of God Resources were developed from story sets created by the International Mission Board of the SBC. These story sets were adapted into the Story of God by Caesar Kalinowski and Mike Novelli for Soma. These resources have been further edited over the years by the leadership of the Soma Family of Churches. You are free to use, remix, and build upon this work non-commercially if you attribute “saturatetheworld.com.” For information, see creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

Story of God Video Training Series

VIDEO SERIES | 4 VIDEOS

  1. The Power of Storytelling
  2. Sheryl's Story
  3. Why we share the story of God
  4. How to lead the Story of God

Příběhový způsob

ZAPOJIT SE DO ROZHOVORU SE ZÁKLADY EVANGELIA PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍBĚHU

Vedení věřících a poskytování základů

The Story-Formed Way je desetitýdenní verze Příběhu o Bohu a byla navržena tak, aby vedla lidi k základům evangelia a zároveň poskytovala základní strukturu pro klíčové nauky křesťanství. Pokud jím provázíte smíšenou skupinu věřících a nevěřících, lépe upevníte věřící v základech a ukážete jim, jak vést rozhovory o evangeliu s nevěřícími. Nevěřící se zároveň seznámí s evangeliem a naučí se, jak se o něj sami dělit, jakmile dospějí k víře.

Dalším bonusem této aktivity je to, že poskytuje různé příběhy, skrze které lze nahlédnout na Boží vykupitelské dílo, a věřící tak mají k dispozici mnoho různých forem, jak se zapojit do rozhovoru o evangeliu. Například při jednání s někým, kdo se potýká s finančním zajištěním, lze sdílet příběh o tom, jak Bůh nasytil Izraelity na poušti, a nakonec poukázat na to, že Ježíš je chlebem života, který nejhlouběji nasytí.

Pak pokračujte a ukažte, že když nám Bůh dává to nejlepší, aby uspokojil náš hluboký duchovní hlad, proč by nám nemohl dát i všechno ostatní, co potřebujeme. Čím více biblických příběhů známe, tím všestranněji se zapojujeme do rozhovorů o evangeliu. Autor: Soma Family of Churches

Průvodce školením je součástí zdroje ke stažení.

Soubor ZIP Story Formed Way, který si stáhnete, obsahuje soubory typu PDF a DOCX.
STÁHNOUT ZIP
STÁHNOUT PDF

Kliknutím na tlačítko "Stáhnout" jste si přečetli a souhlasíte s licencí Creative Commons a podmínkami použití.

© 2017 Saturate. Zdroje Saturate Story of God byly vytvořeny na základě souborů příběhů vytvořených Mezinárodní misijní radou SBC. Tyto sady příběhů byly upraveny do podoby Příběhu o Bohu Césarem Kalinowskim a Mikem Novellim pro společnost Soma. Tyto zdroje byly v průběhu let dále upravovány vedením rodiny sborů Soma. Toto dílo můžete nekomerčně používat, remixovat a stavět na něm, pokud uvedete odkaz "saturatetheworld.com". Informace naleznete na webu creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.

Série videoškolení Příběh o Bohu

SÉRIE VIDEÍ | 4 VIDEA
  1. Síla vyprávění příběhů
  2. Příběh Sheryl
  3. Proč sdílíme Boží příběh
  4. Jak vést Boží příběh
Soubory
No items found.

Víš o dalších zdrojích pro službu?

Máš know-how vedení mládeže, které funguje? Znáš materiály, které stojí za to? Sdílej je s námi.
Všechny zdroje, které tady najdeš jsou přidány na doporučení dalších vedoucích. Tak se poděl o ty své a pomoz ostatním mládežím v jejich rozvoji.

Přidat zdroje